( ဒဇငဘ – ၁၀ ၂၀၁၈ ) မနမပညရက

( ဒဇငဘ – ၁၀ ၂၀၁၈ ) မနမပညရက Twitter လမ႔ကနယက CEO ကယတ႔ အမနတကယ မငတ႔ခရသည ဖပခကမက အထအပ နမလညဘ ရသအဖစ BBC စပစ ခငစဥတပ
====================================

((( BBC., Dec 10, 2018. Twitter CEO Jack Dorsey criticised for ‘tone deaf’ Myanmar tweets. က Htay Oung ဆလအင အတခ ဘသပနဆသည

ထငရသ အနလင လမ႔ပလကဖငတစခဖစသည Twitter အမ႔ဆငအရရခပ CEO ဖစသ ဂကဒဆ Jack Dorsey သည လနခသညလတင မနမနငငသ႔ ရကရလခသည

၀ပနတရအထတရန မနမနငငသ႔ ရကရလသ ဂကဒဆသည မနမနငငမကပငအထရကရသခသညဆ ဂကဒဆက သအမနတကယမငတ႔ခရသညမက သ Twitter စမက စကစဥက ရသရ လ႔အခငအရ အလသစမ႔ဖင ကယပန႔စ စပစခငခနရသ မနမနငငအ ကမၻလည ခရသမ သရကလညပတသငသည နငငတစခဖစ ပရမရငလပနသညဟ BBC က ယန႔ရသသည

မနမနငငတင နထငသမမ အပညအ၀ ပရငနၾကပမငတ႔ရပ အစအသကမမလည အမခနဖစသညဟ သ Follower ၄-သနတ႔အ သရကလညပတၾကရန တကတနထသည

သ႔သလည ဂကဒဆ ဖပခကမတင ဘဂလမတစလင ( မရင ရဟငဂဟဖပ ) တ႔ အတဒကၡခစနရသညမက ခနလပထၾကင စပစလကရသညဆ
လနခသညစတင ဘဂလမတစလင စစသၾကတ႔က နယခစင ရစခနမစတ႔အ စနငတကခကခအပတင ရခငပညနယမကဖ မနမတပမတက အၾကမဖကဖခငမ႔မ ပလပခသည

လထငပငမစအသတခရပ မနမစစသတ႔က မရ႔ဖကဆမ႔မပလပခသညအပင ထငရမငရ သတဖတခင မဒနကငခငတ႔ ကလနခသညဟ လ႔အခငအရအဖ႔အစညမက ပဆသည

ယခကသ႔ ပစတငရတခခနရခနတင လတလပစ သလနငၾကင ၾကညထနသညဟ အကငတစခက ဂကဒဆအ ခပရသထသညက တ႔ရသည အခအကငတစခက အ ဟဟ အထအပ နမလညပလ ဟ၄င အလနအကၽ တ၀နမသ ရသခကဖစသည ဟ၄င ဒအတကန႔ ခငဗရ႔ Twitter ပလကဖငတစခလ အတအသငသ အဆခရမက သရ႔လ ဟ၄င တန႔ပနရသၾကသညကလည တ႔ရသည

ဘဂလမတစလငဒကၡသယမင လတ႔မမနခသ မဟမကဂမဂၽနဆသ အယဂဇယ သတငထကကမ ဂကဒဆ ရသခကင ပတသက ပစရ စကလတင ရမတ႔တ ဟ တန႔ပနရသသည

လမ႔ကနယကမက ဘဂလမတစလငတ႔င ပတသက လမသဥသတဖတခင အဖစ ကယလငစ ပဆနၾကစဥ အၾသဖယ အသတတသအင ဂကဒဆက ဂဏယစ လပဆငနသညဟ တန႔ပနရသသညကလညတ႔မငရသည

၀ဖနမ႔မအတက ဂကဒဆက တန႔ပနခငမရသလည သ ရသခကငပတသက ပနလည ရငပမညဖစၾကင စစပငတင ရသခသည

(( ကၽနတ လကလမမသမ ဖတရ႔မရတင ရခငမကဖဖစစဥ စပစခကမ အမအမက မတညပက ရသသမ Time င New York Times အရရရ ကၽမကငသ ဟနနဘခ Hannah Beech ဖစပ အဖစမနင အနစပဆ ရသလရသအဖစ Channel News Asia မ အၾကတန သတငထက မ၀မ May Wong ပလင ဂပနသတငစမဖစသညက တ႔ရပသည

အၾသမသညမ မနမ-ဘဂလဒကရနယခခစညရအန တထနထငလကရသ ဒကၡသယ ၆,၀၀၀ ခန႔င ပညတင ပညပသတငထကမ တ႔ဆမမနခင အၾကမၾကမရခပသည အဆပနရတင လနထငခငမရခငအပအ၀င ဒကၡသယမ တငဆခကတ႔က အသစတရသသ သတငဟ တစခမ မတ႔ဖခငဖစပသည

ရခငမကဖဖစစဥဟ အနလငတင လငတငထသ ဓတပအတမမမ အတမဖစပသည မနမနငငတင မနနမင အငတနကက အသပနငသညမ ၃- စခန႔သ ရပဥမည ယငကလမတငမ ဓတပအတမမ အတပင ကမၻပန႔နပဖစသည ယခနကပင ဓတပအတဖစၾကင အထကအထင ခပရငလငသ မနမ Facebook User အကငမလည အပတင ဖကသမခငခနရပသည လမခ ဘသခတ႔င ပတသက မနမဘသဖင ရသခကမမ အခနတအတင ဖယရခင ခရသလည မနမ – ဗဒၶဘသငပတသက ရငပစ စကရသခကမ ဖတရ ဓတပမမမ ခလတမထ ဆမငဘ ကနမပကတ ခမသစရနသညမက သမငတင ကနရစစမညဟ မလငမပသည သတင ဘသပနသ))

=====
Twitter CEO Jack Dorsey criticised for ‘tone deaf’ Myanmar tweets
9 hours ago
Twitter’s chief executive has been criticised for promoting Myanmar as a tourist destination despite widespread allegations of human rights abuses in the country.

In a series of tweets, Jack Dorsey said he had travelled to northern Myanmar last month for a meditation retreat.

“The people are full of joy and the food is amazing,” he said, before encouraging his 4m followers to visit.

But some accused him of ignoring the plight of the Muslim Rohingya minority.
Last year, Myanmar’s military launched a violent crackdown after Rohingya militants carried out attacks on several police posts.

Thousands of people have been killed, and human rights organisations say the army has burned land and committed arbitrary killings and rape.

What you need to know about the crisis

How a ‘genocide’ was investigated

What will happen next after damning UN report?

“Writing what is effectively a free tourism advert for them at this time is reprehensible,” one Twitter user wrote in response to Mr Dorsey’s tweets.
“The tone-deafness here is… wow,” another user said.

“This is an extremely irresponsible recommendation,” one response reads. “Does he pay no attention to the news and the outcry on his own platform?”

The military crackdown sparked an exodus of more than 700,000 Rohingya who have since fled to neighbouring Bangladesh to escape the violence and the destruction of their homes.

The UN has described the operation as a “textbook example of ethnic cleansing” and says senior Myanmar officials should be investigated and tried for genocide.

The army has previously cleared itself of all wrongdoing and rejects the UN’s allegations.

Mohammed Jamjoom, a correspondent for Al Jazeera who has interviewed Rohingya refugees, said he was left “utterly speechless” by Mr Dorsey’s tweets.
Others pointed to the role social media platforms, such as the one Mr Dorsey heads up, have played in the Rohingya crisis.

Mohammed Jamjoom, a correspondent for Al Jazeera who has interviewed Rohingya refugees, said he was left “utterly speechless” by Mr Dorsey’s tweets.

Others pointed to the role social media platforms, such as the one Mr Dorsey heads up, have played in the Rohingya crisis.

Last month, Facebook said it agreed with a report that found it failed to prevent its platform from being used to “incite offline violence” in Myanmar.
“Social media [is] amplifying the genocide and meanwhile, Jack Dorsey proudly tweets about the amazing silent retreat he did,” one tweet reads.

“While you were meditating in Myanmar, any revelations on how you’re going to stop their [government] and supporters from using your platform?” another user wrote.

Mr Dorsey has not responded to the criticism, but earlier said he would track the responses to his tweets.

4 thoughts on “( ဒဇငဘ – ၁၀ ၂၀၁၈ ) မနမပညရက

  1. မတခကစကကတ႔ နငအစရလကထကမ အသကဝငမပအစရတဆတ ပငတကကဇပ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *